ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5003115

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 06/09/2019

Αριθμός Διακήρυξης: 01/2019/MIS 5003115

Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ)

Προϋπολογισμός: 771.800,00

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77543

 

• Για το Τεύχος της Διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

• Για την Περίληψη της Διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

• Για την Προκήρυξη της Σύμβασης κάντε κλικ εδώ

• Για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης κάντε κλικ εδώ

 

O Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ)

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στο πλαίσιο της Πράξης ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του  Ν.4412/2016

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ)

2. Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελματικές οργανώσεις

3. Τόπος Παράδοσης/ Κωδικός Nuts: Ξενοφώντος 15A,  Αθήνα, Τ. Κ. 10557/ EL30

4. Στοιχεία επικοινωνίας: 210 3238856 Φαξ: 210 3246408, email: info@sevitel.gr,website: https://www.sevitel.gr

5. Τίτλος έργου: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στο πλαίσιο της Πράξης ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»

6. Είδος Σύμβασης (Ταξινόμηση κατά CPV): Υπηρεσίες

• Κατάρτιση – (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης).

• Πιστοποίηση – CPV79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης)

7. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 981 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

8. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ

9. Συνολικός προϋπολογισμός: 771.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα .με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α’ 152/20-11-2015)

10.  Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 16 Μήνες από την υπογραφή της.

11. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι ποσού επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (7.718,00€)

12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ 1191. Η σύμβαση εντάσσεται στα Υποέργα 2,3,4,5 και 6 της Πράξης με τίτλο «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003115, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6035/821/Α3/16-11-2017 και την πρώτη τροποποίησή της με αρ. πρωτ.:5108/1109Β3/13-08-2018. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ11910028)

13. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: https://www.sevitel.gr.

14. Χρόνος και Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος:77543) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη.

15. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 09-09-2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

16. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής διευκρινίσεων: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 04-10- 2019 και ώρα 14:00 π.μ.

17. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-10-2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

18. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 18-10-2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

19. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

20. Δικαίωμα συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

  • κράτος-μέλος της Ένωσης,
  • κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  • τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  • σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς. Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στα Άρθρα 2.2.4-2.2.8 της Διακήρυξης.

Προκειμένου για ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν εφόσον όλα τα μέλη της ένωσης καλύπτουν τις προϋποθέσεις των ως άνω παραγράφων. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, αρκεί αυτές να πληρούνται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.

21. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβασή θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

22. Τρόπος πληρωμής: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 5.1 της Διακήρυξης

23. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή  προσφορές για μέρος του έργου.

24. Διαδικασίες προδικαστικής προσφυγής: Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα άσκησης προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης

25. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

26. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 03-09-2019

 

 

Για τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ)

 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος,

 

Αντωνιάδης Γρηγόριος

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ (16/11/21)

– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ 15/10/2021 ΠΙΝΑΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ /ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (16/11/21)

– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (15/10/21)

– ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (01/09/21)

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

15/10/21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ

18/06/21

ΔΕΙΤΕ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗ  2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ (2Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΕΔΩ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ

18/05/21

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19/05/2021 – 21/06/2021

31/08/20

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ “ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ” (με Κωδικό ΟΠΣ:5003115)

09/07/20

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ)ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ/ΕΡΓΟ «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»(με Κωδικό ΟΠΣ:5003115)