ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ: ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αιτείται την εγγραφή του, θα πρέπει :

– ως Τακτικό  Μέλος να έχει ως αντικείμενο εργασιών την τυποποίηση, ή και διακίνηση προϊόντων του ελαιοκομικού τομέα, σε επώνυμη τυποποιημένη μορφή

– ως Συνδεδεμένο Μέλος να έχει ως αντικείμενο εργασιών και να ασκεί αποδεδειγμένα εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα του ελαιολάδου.

Σημείωση: Τα Συνδεδεμένα Μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών Μελών, χωρίς όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και επίσης της σύγκλισης και συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών του Συνδέσμου. Μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των τακτικών Μελών, εφόσον αποκτήσουν στο μέλλον τις οριζόμενες στο Καταστατικό προϋποθέσεις, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο,  συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, στην οποία περιλαμβάνονται απαραίτητα:

– η ιδιότητα υπό την οποία αιτείται την έγγραφή  ως μέλος – Τακτικό ή Συνδεδεμένο

– το όνομα ή   η  επωνυμία της επιχείρησης,

– η  έδρα,

–  η δραστηριότητα που ασκείται στο τομέα του ελαιολάδου,

– η διεύθυνση των εγκαταστάσεων τυποποίησης, σε περίπτωση που δεν λειτουργούν στην έδρα της  επιχείρησης,

– οι εμπορικές επωνυμίες των επώνυμων τυποποιημένων ελαιόλαδων, που ο αιτών διακινεί στην αγορά σε περίπτωση που δεν διαθέτει δικές του εγκαταστάσεις τυποποίησης, και

– ο νόμιμος ή οι νόμιμοι  εκπρόσωποι σε περίπτωση νομικού προσώπου.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

α)  Βεβαίωση εγγραφής σε Επιμελητήριο της χώρας.

β)  Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητος από την κατά περίπτωση

αρμόδια  ΔΟΥ.

γ)  Θεωρημένο καταστατικό μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις και τα αντίστοιχα ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ  σε περίπτωση νομικού προσώπου, εφόσον δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ.

δ)  Δήλωση περί αποδοχής των όρων του παρόντος Καταστατικού και των τυχόν Κανονισμών του Συνδέσμου.

ε) Δήλωση περί ορισμού  εκπροσώπων, μετά των νομιμοποιητικών της επιχείρησης εγγράφων, σε περίπτωση νομικού προσώπου.

Το Δ.Σ. του ΣΕΒΙΤΕΛ αποφασίζει εντός δύο μηνών από της υποβολής της αίτησης.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι συνδρομές των Μελών για το τρέχον έτος καθορίζονται ως εξής:

  • Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής: 100 ευρώ
  • Ετήσιες Συνδρομές Τακτικών Μελών: Διακρίνονται σε τέσσερεις κλίμακες, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών κάθε Επιχείρησης –Μέλους, ως κάτωθι:

– 1η κλίμακα:   500 ευρώ / Kύκλος εργασιών μέχρι 3 εκ. ευρώ

– 2η κλίμακα:  1.500 ευρώ / Kύκλος εργασιών μέχρι 6 εκ. ευρώ

– 3η κλίμακα:  2.500 ευρώ / Kύκλος εργασιών άνω των 6 εκ. ευρώ

– 4η κλίμακα:   5.000 ευρώ / Kύκλος εργασιών άνω των 30 εκ. ευρώ

  • Ετήσιες Συνδρομές Συνδεδεμένων Μελών:  500 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτούμενες τυπικές διαδικασίες εγγραφής σας ως Μέλος στον ΣΕΒΙΤΕΛ, παρακαλούμε όπως:

1)  Μας επιστρέψετε συμπληρωμένη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής ως Τακτικό ή Συνδεδεμένο Μέλος, προκειμένου να καταχωρηθείτε στο Μητρώο Μελών του ΣΕΒΙΤΕΛ.

2) Μεριμνήσετε για την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής σας για το τρέχον έτος, ανάλογα με την κατηγορία Μέλους στην οποία ανήκετε (Τακτικό ή Συνδεδεμένο), καθώς και την κλίμακα στην οποία ανήκετε (για τα Τακτικά Mέλη) με βάση τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιήσατε κατά το προηγούμενο έτος.

Η τακτοποίηση των οφειλομένων συνδρομών μπορεί να γίνει σε έναν από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς του ΣΕΒΙΤΕΛ:

Τράπεζα Alpha Bank

Λογ. αριθμ.: 343-00-2002-000659 – IBAN: GR69 0140 3430 3430 0200 2000 659

Τράπεζα Πειραιώς

Λογ. αριθμ.: 5049-050584-787 –IBAN: GR30 0172 0490 0050 4905 0584 787

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.