ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

 

Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» (Κωδ. ΟΠΣ: 5003115)

 

ο ΣΕΒΙΤΕΛ προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ.:59/18.07.2018)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

(Αρ. Πρωτ.:59/18.07.2018) για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου - (Δες αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ)

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - (Δες αρχείο εδώ)

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - (άρθρο 8 Ν.1599/1986) - (Δες αρχείο εδώ)

 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 και λήγει την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018.

 

19/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οριστικά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. 59/18-07-2018  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δες αναλυτικά εδώ)

25/09/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 59/18-07-2018  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δες την αναλυτική ανακοίνωση εδώ)

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ

LINKS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΑΞΗ «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»

posted by: SEVITEL  ||  18/07/2018   ||   15:48

 

Γενικά

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) και σύμφωνα με την από 16/11/2017 με Αρ. Πρωτ.: 6035/821/Α3 (ΑΔΑ: 7ΔΘΣ465ΧΙ8-ΣΜΑ) Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», είναι Δικαιούχος της Πράξης «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003115 και συνολικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 1.389.000,00€. Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Άξονας προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις και Άξονας Προτεραιότητας 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων , επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 024 (Α/Α ΟΠΣ:1511, Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016) με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».

 

Η Πράξη «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» με φορέα υλοποίησης το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), συνδέεται με τον Αγροδιατροφικό Τομέα – Βιομηχανία Τροφίμων, ο οποίος είναι ένας από τους 9 Στρατηγικούς Τομείς της χώρας. Αντικείμενο της πράξης είναι η Κατάρτιση και Πιστοποίηση 981 ωφελούμενων / εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στη βάση 5 θεματικών αντικειμένων:

 

1. Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων,

 

2. Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιολάδου,

 

3. Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών Προϊόντων,

 

4. Στέλεχος Εξαγωγικού-Διεθνούς Εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων

 

5. Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών Προϊόντων.

 

Συνολικά εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν 46 τμήματα κατάρτισης σε όλες τις Περιφέρειες (13) της χώρας. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων / δεξιοτήτων που απέκτησαν. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

 

06/09/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 59/18-07-2018  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δες την αναλυτική ανακοίνωση εδώ)

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α

Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ

+30 210 3238 856

sevitel[a]oliveoil.gr

www.sevitel.gr

Copyright ©ΣΕΒITΕΛ 2018 – Web Design by DEONTEAM