Επιλογή έκτακτου προσωπικού της Πράξης

ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 

Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» (Κωδ. ΟΠΣ: 5003115) ο ΣΕΒΙΤΕΛ προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ.:59/18.07.2018)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

(Αρ. Πρωτ.:59/18.07.2018) για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου - (Δες αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - (Δες αρχείο εδώ)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - (άρθρο 8 Ν.1599/1986) - (Δες αρχείο εδώ)

 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 και λήγει την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018.

19/10/2018

Οριστικά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. 59/18-07-2018  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δες αναλυτικά εδώ)

25/09/2018

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 59/18-07-2018  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δες την αναλυτική ανακοίνωση εδώ)

06/09/2018

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 59/18-07-2018  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δες την αναλυτική ανακοίνωση εδώ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ)

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ/ΕΡΓΟ «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»

(με Κωδικό ΟΠΣ:5003115)

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ